اين حمام بخشي از بازسازي و نوسازي در ساحتمان شماره ٦٧ در خيابان چلسي نيويورك است. زماني كه طراح نقشه هاي بازسازي را ايجاد ميكرد توجه خاصي به حمام داشت. طراح در يك اقدام جسورانه كف حمام را بالا اورده تا وان به مثابه حوضچه اي به نظر برسد و همچنين سينك و روشويي را از كنار به وسط حمام منتقل كرده است.

image image image

آينه به دليل آنكه كابين سينك وسط قرار دارد در خود كابين به جاي ديوار جاسازي شده. كابين همچنين داراي جاي لباس و حوله و قفسه كوچك مي باشد.