خانم موريس هنرمند فرانسوي الاصل با اضافه كردن رنگ به المانهاي شهري لذتي را براي شهروندان ايجاد ميكند.
او در زمان زلزله ژاپن در سال ٢٠١١ در ژاپن بود و با خلق اثار رنگي در صدد ايجاد نشاط بود.
او اثار خود را با استفاده از كاغذ رنگي و اوريگامي خلق مكند

image image image