فالكو هنرمندي گرافيست است كه با موضوع فيل اثاري را در محل هاي مختلف در افريقاي جنوبي خلق كرده است . روي ديوار خانه ها ،كوچه ها ،خيابانها و محلهاي كسب و كار.
بسياري از نقاشي هاي او تركيبي از اثر و موقعيت محل ميباشد.
و هدف فالكو از خلق اين اثار تحقق اين نظر است كه هنر براي طبقه اي خاص نيست.

 

photo_2016-05-21_02-52-23

photo_2016-05-21_02-52-14photo_2016-05-21_02-52-26photo_2016-05-21_02-52-31photo_2016-05-21_02-52-35