بيشترين چيزي كه در مسافرتهاي طولاني وخسته كننده لازم است ،محلي فوري براي استراحت مي باشد .

حال براي اين موضوع سه راه حل داريد يكي انكه وسايل و ملزمات بسته بندي شده را باز كنيد و كنار جاده يا كمپ محلي را روي زمين تعبيه كنيد. دوم انكه در حالت نيمه خوابيده روي صندلي اتومبيل استراحت نماييد. سوم انكه به مانند اين پيشنهاد ، تويوتا تاكوماي قديمي رو تبديل به اتاق مسافرتي ارزان كنيد. البته تهويه هواي سرد و گرم از معايب خوابيدن در اتومبيل ميباشد كه در اين ايده به اين موضوع هم فكر شده.

image image image