اتفاق افتاده است که شما با تابلو نقاشی یا عکاسی بزرگی روبرو شوید و در آن لحظه مجذوب آن شوید.علاقمند شوید که آن را در خانه خود داشته باشید .اما پس از مدتی به این فکر می افتید که تابلوی به این بزرگی را کجای خانه نصب کنم.

دکورباشی بر آن شد تا تصاویری از تابلوهای بعضا گرانقیمت را در محل نصب به شما نشان دهد.

در نگاه کردن به تصاویر ذیل به این دقت کنید که چگونه تنالیته رنگ از تابلو بیرون آمده و بر رنگ دکوراسیون اطراف خود تاثیر گذاشته است و در بعض موارد بافت و حتی حجم نقاشی شده نیز به دکوراسیون محیط سرایت کرده است و درجاهایی مفهوم تابلو با محیط یکی شده است.

artwork-inspired-living-room-decor artwork-in-the-living-room-inspiration bold-living-room-wall-art-inspirationcolorful-living-room-with-art eclectic-artwork-in-the-living-room eclectic-living-room-art-ideasfull-wall-mural-in-the-living-room geometric-artwork-interior-design-ideas geometric-living-room-artworklarge-wall-art-in-interior-design minimalistic-living-room-artwork modernist-wall-art-ideassimple-living-room-wall-art-ideas spongebob-pop-art-interior-decor steve-jobs-living-room-arttall-artwork-for-high-ceilings