طراحی جدید آشپزخانه‌های عمودی که مانند یک پخت و پز پایدار عمل می کند.وبا یکپاچگی لوازم در کنارهم واقع شده است و لوازم در تعامل با یکدیگر عمل میکند.

در این آشپزخانه ما یک باغ عمودی کوچک داریم برای کشت گیاهان معطر برای استفاده روزانه
آب مصرف شده درسینک چرخش پیدا می کند و بعد از فیلتردرماشین ضرفشویی مورد استفاده قرارمی گیر دو آب ضرفشویی بعد از فیلتر شدن برای گیاهان گلخانه عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

هود آشپزخانه هوای کثیف را تصفیه می کندو دوباره هوای تمیزرابه فضای خانه بازمیگرداند.

این مجموعه شامل یک آشپزخانه کامل است .

image image image