image image image
گروه طراحي ICOSA در سان فراسيسكو جهت يك آپارتمان كوچك ،مجموعه اي را طراحي كرده اند كه هم محلي براي اجام پروژه و كار باشد و هم محلي براي زندگي.

image image image
اين ايده بر اساس صرفه جويي در فضا مي باشد.
اين مجموعه داراي ديواره اي براي يادداشت ميباشد.

image image image image
يك ميز ناهار خوري كوچك.
و همچنين ميزي كه سايزش دوبرابر مي شود.
گنجه هاي پنهان.
نردباني كه به بالاي مجوعه هدايت ميكند.
در طبقه بالاي مجموعه هم جاي خواب و قفسه هاي متعددي براي لباس موجود ميباشد.