ایجاد مبلمان از قطعات شکسته شده چوب که محل های شکسته شده با صمغ درختان پر می شود.

MANUFRACT-wood-resin-1-bernhard

شکل نهایی خارق العاده ای را خلق میکند. این مجموعه از زمانی الهام گرفته شده که درختان به این وسیله خود را شفا میدهند.

MANUFRACT-wood-resin-3-600x600

در اینجا رزین در تمام ترک و شکاف ها در زمانی که چوب شکسته است پر می شود.

MANUFRACT-wood-resin-2-600x600

از آنجا که هر قطعه ای از چوب شکسته یا چوب دیگر متفاوت است، هر قطعه از مبلمان کاملا منحصر به فرد است.

MANUFRACT-wood-resin-7-galvin_wandregal2-600x378