با توسعه تكنولوژي و كنترل كارها در خانه، نياز گسترده اي براي استفاده از گوشه اي از محل زندگي به دفتر كار يا فضايي براي مطالعه بيش از پيش احساس ميشود.
فضاي كار در خانه از ميزي براي كار و قفسه براي نگهداري كتاب و وسايل شخصي تشكيل ميشود. حال با توجه به نوع استفاده و سليقه هر فرد تفاوت ميان طرح ها مشهود است.
دكور باشي مجموعه اي از فضاهاي كار و مطالعه خانگي را به شما معرفي مينمايد كه در آن تفاوتهايي از لحاظ سبك ، رنگ ، محل قرارگيري ميز و قفسه و وسعت فضاي كار مشهود است. كه شما بر اساس اينكه چقدر فضا نياز داريد، چه چيزهايي حواستان را پرت ميكند، روبه ديوار كار ميكنيد يا پشت به آن و نوع كاري كه ميخواهيد انجام دهيد ، ميتوانيد از اين ايده ها استفاده كنيد.

imageimageimageimage image image image