خطوط رنگارنگ با الهام از مترو لندن راهنماي دانشجويان براي رساندن ايشان به كلاس زبان. اميل دروش طراح داخلي اين مدرسه با الهام از خطوط راهنماي مترو لندن اين طراحي گرافيكي را انجام داده است. نام كلاسها نيز همان نام هاي ايستگاههاي مترو لندن است.مانند، وست مینستر، پیکادلی، و پدینگتون. و براي هر كلاس علايم آشنا از همان ايستگاه درنظر گرفته شده است.

image image image