خانۀ کاشان در حوالی فین کاشان واقع است و دارای زیربنای تقریبی 415 متر مربع می باشد. این خانه متعلق به خانوادۀ دکتر مسعودی نژاد است که خواستار خانه ای بوده اند با هویت کاشانی، سیما و نمایی آرام و بی تکلف، عرصه های عمومی و خصوصی مجزا، بهره مند از نور طبیعی و دید مناسب در تمام فضاها، توأم با احساس محرمیت در فضاهای خانه (اعم از بسته و باز). در طراحی خانۀ کاشان، تلاش شده تا بر الگوهای اصیل خانۀ کاشانی تکیه شود و با بکارگیری راهکارهایی که طی سالیان تکامل یافته، خانه ای با رنگِ کویر و کاشان اما متناسب با زندگی امروزی شکل گیرد. به این منظور، از حکمت نهفته در ایده های حیاط مرکزی، عرصه بندی های اندرونی و بیرونی، پیوند فضاهای باز و بسته، توالی فضایی، و راهکارهای مواجهه با آفتاب سوزان و بهره گیری از نسیم محلی سود جسته است. بعلاوه، کیفیاتی نو همچون شفافیت و سیالیت فضاها به درون خانه جاری شده است. عرصۀ خانه در 60 درصد شمالی زمین قرارگرفته و شامل سه سطح است: طبقه همکف که عرصه های عمومی و فضاهای جمعی خانه را در خود گرفته، طبقه اول که شامل عرصۀ خصوصی و فضاهای خواب می شود، و طبقه زیرزمین که به خواست کارفرما سالنی باز برای مناسبات ویژه می باشد.
حیاط میانی نقش ورودی خانه را ایفا کرده و فضاهای خانه را در همان لحظۀ ورود به دو عرصۀ بیرونی و درونی تقسیم می کند. در عین حال، ارتباط بصری نیمه-شفافی را میان آنها موجب می شود. از اینرو، ضمن تفکیک عرصه ها، واسطه ای می شود تا لایه های گوناگون فضایی و توالی فضاهای باز و بسته ادراک و احساس شوند. این حیاط امکان بهره مندی از فضای باز را در حریم خلوت خانه و در مقیاسی صمیمانه مهیا می کند. در حقیقت، با قرارگیری در میانۀ خانه بخشی از عرصۀ روزمرۀ زندگی گشته که زیستن زیر پهنۀ آسمان را میسر می کند و لذت از رقص نور و سایه بر دیوارها و در انعکاس آب را به لحظۀ لحظۀ زندگی می آورد.

Kashan_House_IranianArchitecture__2_-8801-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture__4_-8803-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture__5_-8804-900-563-100Kashan_House_IranianArchitecture__7_-8806-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture__11_-8810-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture__12_-8811-900-563-100Kashan_House_IranianArchitecture__17_-8816-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture_3D__1_-8821-900-563-100 Kashan_House_IranianArchitecture_Plans__1_-8817-900-563-100